top of page

Algemene voorwaarden en privacy

Algemene voorwaarden Bouwadvies Zeeland v.o.f. / BENGspecialisten

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel 21020242. Bouwadvies Zeeland v.o.f. is steeds opdrachtnemer. Op alle aanbiedingen en door Bouwadvies Zeeland te sluiten overeenkomsten is van toepassing De Nieuwe Regeling 2011 (rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011), verder te noemen DNR 2011, tenzij in de offerte van de DNR 2011 wordt afgeweken. In laatstbedoelde situatie geldt het bepaalde in de betreffende offerte.

Klik hier om de DNR te downloaden of op te vragen indien gewenst

Klik hier om de herziening DNR te downloaden of op te vragen indien gewenst

Klik hier om het procescertificaat te downloaden  (a) of op te vragen indien gewenst

Specificering overeenkomst

Totstandkoming overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende overeenkomst door opdrachtnemer retour is ontvangen. Zolang de bevestiging nog niet retour is ontvangen, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor capaciteit elders In te zetten.  De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 • Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen

 • Opdrachtgever verbindt zich aan de planning van opdrachtnemer bij bevestiging van de overeenkomst. Het project wordt tot en met afronden werkzaamheden in een aan één sluitende continuïteit afgerond.

 • Indien opdrachtgever wenst af te wijken van de planning die tussen beide partijen tot stand is gekomen,  dient opdrachtgever dit schriftelijk te onderbouwen met de daarbij behorende redenen. Enkel hierdoor kan in alle redelijkheid en billijkheid worden besloten welke afwijking gehanteerd kan worden.
   

Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

 • Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.

 • Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die met het oog op de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

 • Opdrachtgever zal de opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle relevante informatie die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

 • Opdrachtgever staat in voor de juistheid,  volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

 • Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde originele bescheiden met een formele status, zoals notariële akten, beschikkingen en overheidsvergunningen aan opdrachtgever geretourneerd. Waar noodzakelijk voor onderbouwing van de deugdelijkheid van verrichtte werkzaamheden worden van deze originele bescheiden kopieën opgenomen in de werkdossiers.

 • Opdrachtnemer kan in overleg met opdrachtnemer sommige bescheiden opvragen bij overheidsarchieven. De daaruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

 • De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden zijn voor rekening van opdrachtgever

Uitvoering van de opdracht

 • Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.

 • Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever In rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Deze vereiste geldt niet bij het verrichten van meer werkzaamheden, dit valt binnen de zorgplicht van opdrachtnemer, mits dit van te voren is overeengekomen.

 • Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts kunnen overgaan na daarover met opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op opdrachtnemer.
   

Geheimhouding

 • Opdrachtnemer is tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

 • Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, straf-, of civiele procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

 • Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al, of met schriftelijke uitingen van opdrachtnemer die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te, voorzien niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat derden met van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

 • Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.
   

Intellectuele eigendommen & privacy

 • Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor wat betreft producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt binnen de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien

 • Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten waaronder mede begrepen computerprogramma’s systeemontwerpen. werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren

 • Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter in winning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden.

 • Het is opdrachtgever niet toegestaan volgens het auteursrecht, Art. 17 ontwerpen/adviezen/bouwkundig tekenwerk van opdrachtnemer te kopiëren, publiceren of anderszins te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

 • Foto’s van 3D uitwerkingen, bouwkundige details en gerealiseerde bouw kunnen op onze social media en website gepubliceerd worden met in achtneming van de privacy van opdrachtgever.
   

Honorarium

 • Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht

 • Indien na de totstandkoming van de overeenkomst doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, Ionen en/of prijzen een wijziging ondergaan is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt

 • Het honorarium van opdrachtnemer zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand of na volbrengen per fase van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.  Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt- indien van toepassing de omzetbelasting afzonderlijk In rekening gebracht.

 

 

Betaling

 • Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijn,  doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in de in Nederland van overheidswege gebruikte valuta door overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties en reclames van andere aard schorten de betalingsverplichting niet op.

 • Betaling kan geschieden via Ideal of overschrijving. In sommige gevallen kan er via PIN of contant betaald worden.

 • Indien opdrachtgever niet binnen de vastgelegde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Ook wordt er 2-wekelijks €25,= extra in rekening gebracht inzake administratiekosten. Bij uitblijven van betaling wordt het dossier compleet ter beschikking gesteld aan derden.

 • Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

 • Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm.  Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 • In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

 

Reclames

 • Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 8 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 8 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

 • Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op.

 • In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium,  het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden en of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

 

Leveringstermijn

 • Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

 • Omdat de duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die de opdrachtgever verstrekt, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts ter beschouwing als een fatale termijn indien die uitdrukkelijk is overeengekomen

 • De overeenkomst kan -tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is -door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden,tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6 :265 BW

 • De leveringstermijn voor een pand inspectie kan worden opgeschort indien de weersomstandigheden inspectie niet mogelijk maken.
   

 

Opzegging

 • Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen

 • Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie van opdrachtgever, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Opdrachtnemer behoudt bij tussentijdse opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichtte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichtte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor de opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is bij tussentijdse opzegging de gemaakte uren en kosten na laatst verzonden factuur EN 25% van het resterend overeengekomen projectbedrag aan opdrachtnemer verschuldigd.

 

Aansprakelijkheid

 • Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van hem kan worden verwacht. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige Informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat bij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van eenmaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Ingeval van bouwkundige inspecties is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor niet geconstateerde gebreken die ten tijde van de inspectie niet visueel waarneembaar waren. Belemmerende factoren hierbij kunnen zijn: weersomstandigheden, bereikbaarheid, huisraad, afwerking en dergelijk. Opdrachtnemer is in dit verband ook nimmer aansprakelijk bij verborgen gebreken.

 • Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer

 • Opdrachtgever dient rekening te houden met eventuele matige constructie van bestaande bebouwing(en) alsook van belendende panden, zodanig dat deze de nieuwbouw, verbouw en bestaande (bij niet nader te bepalen periode) kan verzwakken zodat schade in de toekomst op kan treden.

 • Aannemer of uitvoerende partij dient een CAR verzekering af te sluiten voor de uitvoering van het werk.

 • Maatvoeringen die op tekenwerk van opdrachtnemer zijn genoteerd dienen ALTIJD in het werk gecontroleerd te worden door aannemer of uitvoerende partij. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden indien vooraf controle niet aantoonbaar is gemaakt.

 

Vervaltermijn

 • Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welken hoofden ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na eén jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden strijdige clausules. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging extra opgenomen voorwaarden

 

Toepasselijk recht en forumkeuze

 • Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing,

 • Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter In het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft

 • Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.

 

Specificering BENG specialisten

 

Beng Specialisten is een onderdeel van Bouwadvies Zeeland v.o.f. ingeschreven in de Kamer van Koophandel 21020242. Bouwadvies Zeeland v.o.f. is steeds opdrachtnemer. Op alle aanbiedingen en door Bouwadvies Zeeland te sluiten overeenkomsten is van toepassing De Nieuwe Regeling 2011 (rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011), verder te noemen DNR 2011, tenzij in de offerte van de DNR 2011 wordt afgeweken. In laatstbedoelde situatie geldt het bepaalde in de betreffende offerte.

Klik hier om de DNR te downloaden

Klik hier om de herziening DNR te downloaden

Klik hier om het procescertificaat te downloaden  (a)

Bouwadvies Zeeland is licentiehouder en werkt onder het procescertificaat van EP-labels & Advies en werken samen om de totstandkoming van een Energieprestatie-rapport zoals bedoeld in de deelregelingen BRL9500-W en de subdeelgebieden basisopname en detailopname van de BRL 9500 en het Besluit Energieprestatie Gebouwen (BEG), het te noemen eindproduct, te realiseren.

Dhr. W. J.A. van Acker is per 09-04-2021 vakbekwaam tbv EP-W/B en EP-W/D.

Klik hier om het bewijs van vakbekwaamheid te downloaden (b)

 

 

“Gegevens van het gebouw/deze woning worden in het monitoringsbestand opgenomen en zullen worden geregistreerd bij RVO. Ten behoeve van de borging van ons kwaliteitssysteem kan de certificatie instelling, samen met ons, een controle bezoek brengen aan dit gebouw/woning. Wij vragen uw medewerking hiervoor indien het voorkomt. Als de certificatie instelling geen toegang krijgt tot het gebouw/woning, dan wordt het rapport verwijderd uit het landelijk gegevensbestand van afgemelde rapporten. De opdrachtgever heeft het recht om het volledige projectdossier op te vragen”.

 

Bij overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever inzake BENG berekeningen worden de volgende documenten aan opdrachtgever ter beschikking gesteld. Bij ondertekening van de offerte / overeenkomst verklaart opdrachtgever hiervan in kennis te zijn gesteld, ingevuld en hiermee akkoord te gaan.

 1. Procescertificaat

 2. Bewijs van vakbekwaamheid

 3. Beschikbaar gestelde informatie aan opdrachtnemer.

 4. Algemene voorwaarden & privacy zoals in dit document is beschreven.

 

Specificering diverse BENG berekeningen

 

BENG berekeningen geschieden volgens de NTA8800;

 • BZ werkt als licentiehouder van EP-labels & Advies (certificatie-instelling) waardoor wij werken onder het procescertificaat volgens de BRL 9500-W. Partijen werken samen om de totstandkoming van een Energieprestatie-rapport zoals bedoeld in de BRL9500-W en het Besluit Energieprestatie Gebouwen, het eindproduct, te realiseren.

 • T.b.v. BENG berekeningen dient de opdrachtgever alle benodigde informatie die noodzakelijk zijn (o.a. correcte bestektekeningen zowel PDF en DWG-bestand, product informatie, etc etc) bij opdrachtnemer (Bouwadvies Zeeland) aan te leveren. Bij in gebreke blijven van opdrachtgever kunnen hierdoor meerkosten ontstaan voor opdrachtgever.

 

BENG berekeningen tbv aanvraag omgevingsvergunning;

 • Wij voeren onze werkzaamheden met betrekking tot de BENG berekeningen en/of energielabels uit onder certificiering van EP-labels & Advies.  De certificaten (a) en (b) zoals die van toepassing zijn, zijn bijgevoegd bij uw offerte/overeenkomst.

 • Wij verstrekken u een (voorlopig) energielabel, (opname)rapportage en een invoerfile (Uniec/Vabi). Op verzoek wordt het volledige projectdossier ter beschikking gesteld.

 • Tijdens bouw of renovatie dient er op toegezien worden dat met de feitelijk gerealiseerde maatregelen voldaan blijft worden aan de energieprestatie zoals ingediend bij de vergunningsaanvraag / energieprestatie-eisen uit het bouwbesluit.

 • Door aanvaarding / ondertekeningen van onze offerte / overeenkomst verklaart u op de hoogte te zijn van het feit dat uw opname- en adresgegevens in het monitoringsbestand in een landelijk gegevensbestand worden geregistreerd bij derden.

 

BENG berekeningen voor oplevering nieuwe en bestaande gebouwen (“opname in het werk”)

 • Wij voeren onze werkzaamheden met betrekking tot de BENG berekeningen en energielabels uit onder certificering van EP-labels |& Advies.  De certificaten die van toepassing zijn (a en b) worden bij uw offerte / overeenkomst gevoegd.

 • Wij verstrekken u het (voorlopig) energielabel, (opname) rapportage en invoerfile (Uniec/Vabi). Op verzoek wordt het volledige projectdossier ter beschikking gesteld.

 • Tijdens de bouw of renovatie dient er op toegezien te worden dat met de feitelijk gerealiseerde maatregelen voldaan blijft worden aan de energieprestatie zoals ingediend bij de vergunningsaanvraag / energieprestatie eisen uit het bouwbesluit.

 • Door aanvaarding / ondertekening van onze offerte / overeenkomst verklaart u op de hoogte te zijn van het feit dat dat uw opname- en adresgegevens in het monitoringsbestand in een landelijk gegevensbestand worden geregistreerd bij derden.

 • Het is mogelijk dat een wooneenheid / wooneenheden aangewezen worden voor een controle op het Energieprestatierapport / energielabel achteraf in het werk middels een steekproef door de certificatie-instelling. Zij mogen de wooneenheden niet betreden tenzij de eigenaar / verhuurder / huurder hiervoor toestemming geeft. Indien de eigenaar / verhuurder / huurder hiervoor geen toestemming geeft dan wordt het desbetreffende energieprestatierapport / energielabel verwijderd uit het landelijke gegevensbestand en heeft deze wooneenheid geen energieprestatierapport / energielabel meer.

 • Indien de certificatie-instelling, na een controle, een energieprestatierapport intrekt ontvangt u hiervan een kennisgeving.

 

 

Disclaimer

De volgende disclaimer is van toepassing op al het e-mailverkeer / whatsapp van medewerkers van Bouwadvies Zeeland v.o.f.

Door de elektronische verzending van berichten kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie in de berichten. De informatie in genoemde berichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Als de ontvanger niet de geadresseerde is van verzoeken wij de ontvanger het bericht door te sturen aan de geadresseerde of te vernietigen. Er kan niet worden gegarandeerd dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen.

 

Privacy en cookie verklaring Bouwadvies Zeeland

 

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12-04-2022

Onze Diensten

Bouwadvies Zeeland vraagt vergunningen/subsidies aan bij de overheid, waarbij we gebruik maken van een beveiligd online platform dat in teken staat van het versturen van deze digitale gegevens naar de overheid (gemeente, waterschap, provincie). Dit voor bedrijven en particulieren. Deze privacyverklaring is van toepassing op deze diensten en de hieraan gerelateerde platforms.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig u zo optimaal mogelijk te kunnen voorzien in uw aanvraag vergunning / subsidie en om u te informeren over onze producten en diensten. Deze gegevens geeft u direct, bij het sluiten van onze overeenkomst, of bij het maken van een afspraak. Wanneer u van onze diensten gebruik maakt, verwerken we de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;

 • Aanhef (Dhr./Mevr. etc.);

 • Uw BSN nummer

 • E-mailadres;

 • Uw mobiele nummer;

 • Uw woonadres;

 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt

 • Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer;

 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing);

 • Bedrijfsregistratienummer (indien van toepassing).

 

Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

Uitvoering van de overeenkomsten. We verwerken uw persoonsgegevens om u de producten en diensten van uw keuze te leveren. Zo gebruiken wij deze informatie om uw vergunning aanvraag / subsidie bij de overheid in te kunnen dienen.

 

Klantenservice. We gebruiken uw informatie om u te ondersteunen in het gebruik van onze diensten. Dit omvat het gebruik van persoonsgegevens om problemen met producten vast te stellen, verkeerde transacties te herstellen, en andere klantondersteuning gerelateerde diensten te leveren.

 

Klantcontact en communicatie. We gebruiken uw gegevens om in verband met onze dienstverlening met u te communiceren via e-mail, sms-berichten of andere elektronische media. Zo ontvangt u van ons facturen en kunnen wij met u communiceren om uw overeenkomst te bevestigen, herinneringen te versturen, problemen op te lossen en om u uit te nodigen om deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken.

 

Marketing. We willen u graag via e-mail, sms of andere elektronische media op de hoogte houden van onze producten en diensten, of die van andere bedrijven (voor zover u hiervoor toestemming hebt verleend). U hebt het recht om u te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening. Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u zich uitschrijven, uw instellingen direct online (indien van toepassing) wijzigen, of contact opnemen met onze klantenservice om dit voor u te doen.

 

Veiligheid, beveiliging en beslechting van geschillen. We gebruiken uw gegevens om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze producten, diensten en klanten te waarborgen. In voorkomend geval kunnen we uw gegevens gebruiken in het kader van geschillenbeslechting, om nakoming van de overeenkomst met u af te dwingen, om onze rechten jegens derden af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.

 

Wettelijke verplichtingen. We kunnen uw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie).

 

Verbetering en personalisering van onze producten en diensten. We gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen om nieuwe productfuncties te prioriteren of deze te identificeren.

 

Onderhoud, ontwikkeling en incidentmanagement. Indien u problemen ondervindt met één van onze producten of diensten, kan het zijn dat we persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en BSN nummer, moeten verwerken om het betreffende probleem op te lossen. We verwerken uw persoonsgegevens ook voor sommige interne operationele processen, bijvoorbeeld wanneer we klantgegevens naar een nieuwe database overbrengen.

 

Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en managementrapportage. Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we uw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden, verzekeringen, managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

We delen uw persoonsgegevens met derden zoals overheid, aannemers, leveranciers, afhankelijk van uw locatie en de diensten die je gebruikt. We delen uw gegevens:

 • Voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, onze diensten te verlenen mogelijk te maken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het uit kunnen voeren van aanvragen vergunningen/subsidies, het innen van betalingen, het bieden van klantondersteuning en het met u kunnen communiceren in verband met onze diensten;

 • In gevallen waarin u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen;

 • Inzake een BENG berekening worden uw gegevens geregistreerd bij derden (RVO)

 • Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten;

 • Om in voorkomend geval onze overeenkomst met u te handhaven. Wanneer u bijvoorbeeld onze factuur niet hebt betaald, kunnen we uw informatie met een incassobureau delen;

 • Om onze rechten naar derden toe af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;

 • Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.

 

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons personeel op ons hoofdkantoor in Nederland.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.
Indien uw project is afgerond, markeren we deze in onze database als ‘inactief’. In dat geval maken we niet langer actief gebruik van uw accountinformatie bijvoorbeeld om uw over onze producten en diensten te informeren. Uw account wordt dan gearchiveerd zodat u het op ieder gewenst moment weer kunt heractiveren, mocht u in de toekomst opnieuw van onze diensten gebruik willen maken.
Indien u uw gegevens wilt laten verwijderen, vragen we u contact op te nemen met ons. Na opzegging verwijderen we uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst;

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld i) voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten; ii) ten behoeve van bepaalde vormen van direct marketing en profiling; iii) ter archivering van informatie over uw account zodat je dit op een later tijdstip kunt heractiveren; iii) om fraude of misbruik van onze diensten op te sporen of te voorkomen; of iv) ten behoeve van de beveiliging van ons netwerk en systemen;

 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor strafrechtelijk onderzoek;

 • Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking, bijvoorbeeld voor het delen van gegevens met partners voor commerciële doeleinden.

 

Wanneer de bewerking berust op toestemming, hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van uw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vόόr de intrekking daarvan niet.

 

Beveiliging

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Bouwadvies Zeeland v.o.f. passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Vragen en klachten

Indien u  vragen hebt over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kun u contact opnemen per mail wies@bouwadvies-zeeland.nl Indien u het gevoel hebt dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, hebt u ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookies en soortgelijke technologie

Bij gebruik van onze online diensten verzamelen we gegevens via cookies en soortgelijke technologieën. Cookies zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om standaard internet log-informatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen en te analyseren. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag op de website te evalueren en statistische rapporten over online-activiteiten op te stellen. We registreren uw interactie met onze online platforms om onze content en diensten te kunnen verbeteren. U kunt uw cookievoorkeuren altijd zelf via je browser-instellingen beheren.

 

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet in onze systemen worden uitgeschakeld. Ze worden meestal alleen ingesteld naar aanleiding van een respons van uw kant waarmee u een dienst aanvraagt, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van een formulier. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van de website werken dan wellicht niet.

 

Prestatiecookies
Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen zodat we de prestatie van onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons inzicht te krijgen in welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en daarom anoniem

 

Apparaat en locatie
Niet van toepassing

 

Verantwoordelijke entiteit

Bouwadvies Zeeland is de handelsnaam van Bouwadvies van Acker en is gevestigd in Terneuzen, Stadhuisplein 3, 4531 GZ, en geregistreerd bij het Handelsregister onder nummer 21020242. De beslissingen met betrekking tot de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens vinden in principe centraal plaats bij Bouwadvies Zeeland die als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens optreedt.

bottom of page